Skip to content

Hvis du vil sælge din andel

Ønsker du at sælge din andel, skal bestyrelsen underrettes som de første – altså inden boligen sættes til salg. Det gør du ved at sende en anmodning om udtræden af andelsforeningen til formanden.

Klik her for at hente dokumentet "anmodning om udtræden af andelsforeningen".

Bestyrelsen skal herefter vurdere din andel for at finde frem til den pris, du maksimalt kan sælge din andel for, også kaldet maksimalprisen. Maksimalprisen består af andelsværdien+forbedringer+tilpasset løsøre+løsøre. Selve andelsværdien finder du i det sidst godkendte regnskab. Forbedringerne, både dem, du har overtaget og dem du selv har stået for, tilpasset løsøre og løsøre skal du føre på et forbedringsskema, hvor de skal afskrives til deres aktuelle værdi i henhold til ABF's forbedringskatalog og afskrivningskurve. Det udfyldte forbedringsskema skal sendes til formanden. Bestyrelsen vil herefter foretage et syn af din andel samt eventuelle forbedringer til brug for udregning af maksimalprisen.

Klik her for at hente ABF's forbedringskatalog og afskrivningskurve.
Klik her for at hente forbedringsskemaet.

Når du har fået oplyst maksimalprisen af bestyrelsen, kan du gå i gang med at sælge din andel, enten som selvsalg, hvor du selv står for alt det praktiske eller via en ejendomsmægler. Bestyrelsen kan ikke bistå med rådgivning, da vi skal være uvildige i forbindelse med et salg.

Når andelen er solgt, skal der udfærdiges en købsaftale. Har du selv stået for salget, er det bestyrelsen som udfærdiger købsaftalen. Har du brugt ejendomsmægler, udfærdiger mægler købsaftalen i samarbejde med bestyrelsen. Det er vigtigt, at du ikke overdrager nøgler til køber, før du har forhørt dig hos bestyrelsen, om købesummen er indbetalt.

Bestyrelsen vil herefter indkalde køber til en samtale, hvor køber skal godkendes og hvor bestyrelsen vil underskrive købsaftalen.

Inden overtagelsesdagen skal bestyrelsen foretage et fraflytningssyn sammen med køber og sælger. Dette er meget vigtigt, for at kunne konstatere eventuelle mangler og misvedligehold.

Vær opmærksom på, at der, ved salg af andelsboligen, aflæses forbrug af vand og varme på overtagelsesdagen. Den del står andelsforeningen for. Ista Danmark beregner et gebyr overfor sælger for denne aflæsning. Gebyret opkræves i forbindelse med forbrugsregnskabet for det kalenderår forbruget har fundet sted. Kontakt evt. Ista Danmark for at få oplyst gebyrets størrelse. Aflæsning af el står køber og sælger selv for.

Foreningen beregner et gebyr overfor sælger på 2.000 kr. for omkostninger forbundet med salget.

Anvender sælger advokat/ejendomsmægler, beregnes der yderligere et gebyr på 1.000 kr. for fremsendelse af dokumenter til advokat/ejendomsmægler.